Všeobecné obchodní podmínky

MSC MetPro a.s.
Antala Staška 1859/34,
140 00 Praha 4, Česká Republika

Všeobecné obchodní podmínky

I. Všeobecná ustanovení

Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP) jsou nedílnou součástí kupní smlouvy uzavřené mezi MSC MetPro a.s., dále jen Prodávající a Kupujícím.

Odchylná ujednání od znění VOP lze sjednávat pouze písemnou formou před uzavřením kupní smlouvy nebo v kupní smlouvě.

VOP jsou platné v celém rozsahu, pokud se strany nedohodnou v kupní smlouvě jinak; odchylná ujednání ve smlouvě mají přednost před zněním těchto VOP.

Jakékoliv dodatky, změny a doplnění těchto podmínek nebo kupní smlouvy jsou platné pouze, jsou-li písemně odsouhlaseny oběma stranami.

II. Podmínky dodávek

Pro výklad obchodních ustanovení v těchto podmínkách nebo ve smlouvě jsou závazná pravidla obsažená v Mezinárodních pravidlech pro výklad dodacích podmínek vydaných Mezinárodní obchodní komorou v Paříži – INCOTERMS 2000.

Prodávající je oprávněn dodávat zboží v dílčích dodávkách, příp. i před sjednanou dodací lhůtou, pokud není v kupní smlouvě dohodnuto jinak.

Za splnění dodávky se považuje dodání zboží v toleranci 5 %.

Prodávající není povinen plnit předmět smlouvy v případě, že:

a) nejsou splněny dohodnuté zajišťovací platební instrumenty nebo v případě, že jejich znění není v souladu se smlouvou,
b) jsou mu známy skutečnosti svědčící o nemožnosti plného zaplacení kupní ceny zboží ze strany Kupujícího,
c) je-li Kupující v prodlení s úhradou dříve dodaného zboží a to i z titulu jiných kupních smluv.

Pokud Kupující nepřevezme včas zboží, vyzve Prodávající písemně Kupujícího k dodatečnému převzetí zboží, pro což mu stanoví dodatečnou lhůtu. Marným uplynutím této dodatečné lhůty se povinnost Prodávajícího dodat zboží považuje za splněnou. Tímto dnem je Prodávající oprávněn:

a) vystavit fakturu za dodané zboží,
b) od smlouvy odstoupit, zboží prodat jinému zájemci a požadovat po Kupujícím náhradu škody ve výší rozdílu odpovídajícího sjednané ceně a ceně, za kterou bylo zboží skutečně prodáno,
c) zboží zlikvidovat na účet Kupujícího. Toto ujednání nemá vliv na povinnost Kupujícího zaplatit kupní cenu zboží.

III. Ceny

Cena zboží, pokud není ve smlouvě uvedeno jinak, je cena EXW Prodávajícího.

Kupující není oprávněn zadržet celou nebo část kupní ceny z důvodu jakýchkoliv protipohledávek za Prodávajícím ani z důvodu reklamace a není oprávněn provést jednostranný zápočet vůči vyúčtované kupní ceně zboží ani úrokům z prodlení. Pro případ porušení uvedeného ujednání se sjednává smluvní pokuta ve výši odpovídající zadržené nebo jednostranně započtené částky, kterou je Kupující povinen bez odkladu zaplatit Prodávajícímu.

IV. Platba

Všechny bankovní poplatky nese Kupující, s výjimkou poplatků banky Prodávajícího v sídle Prodávajícího.

Podkladem pro placení dodávek je daňový doklad – faktura. Plátcem faktury se rozumí Kupující. Náležitosti faktury jsou: číslo faktury, název a sídlo a IČ Kupujícího a Prodávajícího, předmět dodávky a den jejího plnění (částečného plnění), den odeslání faktury, den splatnosti faktury, označení peněžního ústavu a číslo účtu, na který má být placeno, celková fakturovaná částka a náležitosti daně z přidané hodnoty. Faktura je splatná do 30ti dnů po jejím vystavení, pokud není dohodnuto jinak.
Faktura je Kupujícímu doručována, není-li ujednáno jinak, elektronicky.

V případě prodlení Kupujícího s placením kupní ceny zboží je Kupující povinen zaplatit Prodávajícímu úrok z prodlení ve výši 12% p. a. z dlužné částky.

V. Výhrada vlastnického práva

Vlastnické právo k dodávanému zboží přechází na Kupujícího až úplným zaplacením kupní ceny.

Jestliže je zboží zpracováno, nebo přepracováno, nabývá Prodávající spoluvlastnictví ke vzniklému produktu proporcionálně k hodnotě svého zboží ve vztahu k hodnotě nového produktu.

VI. Vyšší moc

Vyšší moc je neobyčejná, objektivně neodvratitelná okolnost, která nastala nezávisle na vůli povinné strany a brání ji ve splnění její povinnosti, jestliže nelze rozumně předpokládat, že by povinná strana tuto překážku nebo její následky odvrátila nebo překonala, a dále, že by v době vzniku závazku tuto překážku předvídala.

Vyšší mocí je zejména přírodní pohroma, válečná událost, epidemie, všeobecný nedostatek surovin, stávka atd.

V případě vzniku událostí, které mají povahu vyšší moci a znemožní Prodávajícímu plnění smluvních povinností, je Prodávající oprávněn k přiměřené úpravě dodací lhůty o dobu, po kterou překážka trvala nebo od smlouvy odstoupit, v obou případech bez jakékoliv povinnosti k náhradě škody. V případě,

že Prodávající nedodá zboží ani v přiměřené dodatečné lhůtě, má Kupující právo odstoupit od smlouvy. Za přiměřeně dodatečnou lhůtu pro plnění se považuje Lhůta minimálně 5 měsíců.

VII. Záruka

Záruční doba na dodané zboží činí 24 měsíců, pokud se strany písemně nedohodnou jinak. Záruční doba začíná běžet dnem předání zboží Kupujícímu nebo dopravci k přepravě pro Kupujícího.

VIII. Vady zboží - Reklamace

Zjevné vady zboží (zejména kvantitativní vady, vady povrchu zboží, vady obalů atd.) musí být Prodávajícímu oznámeny při převzetí zboží, nejdéle však do 5 dnů od převzetí v místě určení od přepravce.

Ostatní vady musí být oznámeny ihned po jejich zjištění, nejpozději do konce záruční doby. Oznámení vad musí mít písemnou formu s doložením dokladů, které prokazují oprávněnost reklamace. Reklamované zboží musí být skladováno odděleně až do vyřízení reklamace a jakékoliv disponování s tímto zbožím, které by mohlo ztížit nebo znemožnit prověření reklamovaných nedostatků je bez předchozího souhlasu Prodávajícího nepřípustné. Pokud je reklamace oprávněná, může Prodávající podle svého uvážení buď odstranit zjištěné vady během přiměřené lhůty, nebo dodat nové zboží za původních podmínek.

Po dohodě s Kupujícím lze reklamaci řešit rovněž poskytnutím přiměřené slevy na vadné zboží. Jiné nároky z titulu vad zboží lze poskytnou pouze na základě dohody s Prodávajícím.

IX. Vratné obaly

Obaly a přepravní prostředky (dále jen obaly), které jsou v obchodní dokumentaci fakturovány, je Kupující oprávněn do 30 dnů vrátit vyplaceně Prodávajícímu na adresu MSC MetPro a.s., Frýdecká 443, 719 00 Ostrava.

Obaly vrácené do 30 dnů, je Kupující oprávněn fakturovat ve stejné ceně, ponížené o opotřebení (je uvedeno na fakturách).

Kupující nesmí do MSC MetPro a.s. vracet obaly jiných majitelů. Náklady spojené s přepravou obalů nese odesílatel obalů.

X. Rozhodčí doložka

Všechny spory vznikající z této smlouvy a v souvislosti s ní budou rozhodovány s konečnou platností u Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky podle jeho řádu třemi rozhodci.

V Ostravě dne 22.9.2016

Jaromír Dřízgevič - statutární ředitel

email: info@mscmetpro.cz
bankovní spojení: Raiffeisenbank, a.s. č. ú.: 5190014763/5500
www: www.mscmetpro.cz
IČO: 241 24 231 DIČ: CZ241 24 231
registrace: OR MS Praze, oddíl B, vložka 17234