Aktuality

Stanovy k valné hromadě 3.8.2022

1. 7. 2022

Stanovy společnosti

MSC MetPro a.s.

 

1. Obchodní firma a sídlo

1.1.Obchodní firma společnosti zní: MSC MetPro a.s.

1.2. Sídlo společnosti je v obci Ostrava.

 

2. Předmět podnikání nebo činnosti

2.1. výroba obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona s následujícími obory:

 

·        Výroba a hutní zpracování železa, drahých a neželezných kovů a jejich slitin

 

·        Výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků

·        Umělecko-řemeslné zpracování kovů

·        Povrchové úpravy a svařování kovů a dalších materiálů

·        Výroba elektronických součástek, elektrických zařízení a výroba a opravy elektrických strojů, přístrojů a elektronických zařízení pracujících na malém napětí

·        Výroba strojů a zařízení

·        Výroba motorových a přípojných vozidel a karoserií

·        Stavba a výroba plavidel

·        Výroba, vývoj, projektování, zkoušky, instalace, údržba, opravy, modifikace a konstrukční změny letadel, motorů letadel, vrtulí, letadlových částí a zařízení a leteckých pozemních zařízení

 

·        Výroba dalších výrobků zpracovatelského průmyslu

·        Přípravné a dokončovací stavební práce, specializované stavební činnosti

·        Zprostředkování obchodu a služeb

·        Velkoobchod a maloobchod

·        Údržba motorových vozidel a jejich příslušenství

·        Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

·        Zasilatelství a zastupování v celním řízení

 

·        Ubytovací služby

·        Nákup, prodej, správa a údržba nemovitostí

 

·        Pronájem a půjčování věcí movitých

 

·        Příprava a vypracování technických návrhů, grafické a kresličské práce

·        Testování, měření, analýzy a kontroly

·        Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení

·        Překladatelská a tlumočnická činnost

·        Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy

 

·        Poskytování technických služeb

·        Výroba, obchod a služby jinde nezařazené

 

3. Jednání za společnost

3.1. Za společnost jedná člen správní rady samostatně.

 

4. Základní kapitál

4.1. Základní kapitál společnosti činí 2 000 000 Kč (dva miliony korun českých).

 

5. Akcie

5.1. Základní kapitál společnosti je rozvržen na 20 (dvacet) kmenových listinných akcií na jméno
o jmenovité hodnotě jedné akcie 100 000 Kč (sto tisíc korun českých).

5.2. S každou akcií o jmenovité hodnotě 100 000 Kč je spojen jeden hlas na valné hromadě. Celkový počet hlasů ve společnosti je 20.

5.3. Všechny akcie jsou neomezeně převoditelné.

5.4. Akcie mohou být vydány jako hromadné listiny nahrazující jednotlivé akcie. Vlastník hromadné
listiny má právo na její výměnu za jednotlivé akcie nebo jiné hromadné listiny na základě písemné žádosti adresované společnosti, a to v sídle společnosti do 30 (třiceti) dnů od doručení takové žádosti.

 

 

6. Orgány společnosti

6.1. Společnost má monistický systém vnitřní struktury.

6.2. Orgány společnosti jsou:

6.2.1. Valná hromada.

6.2.2. Správní rada.

6.3. V případě, že má společnost jediného akcionáře, nekoná se valná hromada a její působnost vykonává tento akcionář. Rozhodnutí přijaté v působnosti valné hromady doručí akcionář buď k rukám jakéhokoliv člena správní rady nebo na adresu sídla společnosti anebo na emailovou adresu společnosti. Členové orgánů jsou povinni předkládat návrhy rozhodnutí jedinému akcionáři s dostatečným časovým předstihem. Jediný akcionář může určit lhůtu, v níž mu má být návrh konkrétního rozhodnutí předložen.

 

 

 

 

7. Valná hromada

7.1. Pozvánka na valnou hromadu se zasílá akcionářům na adresu sídla nebo bydliště uvedenou v seznamu akcionářů. Bude-li v seznamu akcionářů uvedena korespondenční emailová adresa, bude pozvánka zaslána pouze na tuto adresu.

7.2. Valná hromada se může konat bez splnění požadavků zákona a stanov na svolání valné

 hromady, souhlasí-li s tím všichni akcionáři. Nepřítomný akcionář udělí souhlas v písemné formě.

7.3. Do působnosti valné hromady náleží též:

 

7.3.1. Jmenování a odvolání likvidátora.

7.3.2. Schválení pachtu podstatné části závodu.

 

7.3.3. Určování obchodní strategie společnosti a schvalování zásad činnosti správní rady.

 

7.4. Valná hromada je schopná se usnášet, pokud jsou přítomni akcionáři vlastnící akcie, jejichž
jmenovitá hodnota přesahuje 30 % základního kapitálu.

7.5. Valná hromada rozhoduje většinou hlasů přítomných akcionářů, pokud zákon nevyžaduje většinu vyšší.

7.6. Hlasování probíhá aklamací, ledaže by se valná hromada usnesla jinak. Při projednávání
jednotlivých bodů programu se nejprve hlasuje o návrhu správní rady.

 

7.7. Připouští se hlasování na valné hromadě nebo rozhodování mimo valnou hromadu s využitím technických prostředků a hlasování per rollam.

 

7.8. Valná hromada se rovněž může konat formou online videokonferenčního přenosu za pomocí technických prostředků, pakliže budou splněny další požadavky zákona a stanov.

 

8. Správní rada

8.1. Správní rada má jednoho člena.

8.2. Funkční období člena správní rady je 10 (deset) let.

 

9. Způsob rozdělování zisku a úhrady ztráty společnosti

9.1. Akcionář má právo na podíl na zisku a na jiných vlastních zdrojích, který valná hromada schválila
k rozdělení mezi akcionáře v poměru jmenovité hodnoty jeho akcií k základnímu kapitálu.

9.2. Valná hromada může rozhodnout o rozdělení podílu na zisku nebo jiných vlastních zdrojů členům
správní rady.

 

Articles of Association of the Company

MSC MetPro a.s.

 

1. Company name and Headquarters

1.1. The company’s business name: MSC MetPro a.s.

1.2. The registered office is in the city of Ostrava.

 

2. Subject of Business

2.1. production trade and services not listed an Annexes 1 to 3 of the Trade Licensing Act with the following fields:

 

·        Production and metallurgical processing of iron, precious and non-ferrous metals and their alloys 

·        Manufacture of metal structures and metal products

·        Art and crafts processing of metals

·        Surface treatment and welding of metals and other materials

·        Manufacture of electronic components, electrical equipment and manufacture and repair of electrical machinery, apparatus and electronic equipment operating at low voltage

·        Manufacture of machinery and equipment

·        Manufacture of motor vehicles and trailers and bodies

·        Shipbuilding and construction

·        Production, development, design, testing, installation, maintenance, repair, modification and design changes of aircraft, aircraft engines, propellers, aircraft parts and equipment and aircraft ground equipment

·        Manufacture of other products of the manufacturing industry

·        Preparatory and finishing construction work, specialized construction activities

·        Mediation of trade and services

·        Wholesale and retail

·        Maintenance of motor vehicles and their accessories

·        warehousing, packaging of goods, cargo handling and technical activities in transport

·        Forwarding and representation in customs proceedings

·        Accommodation services

·        Purchase, sale, management and maintenance of real estate

·        Renting and leasing of personal and household goods

·        Preparation and elaboration of technical designs, graphic and drawing work

·        Testing, measurement, analysis and control

·        Advertising, marketing, media representation

·        Translation and interpreting services

·        Services in the field of administration and services of organizational and economic nature

·        Provision of technical services

·        Production, trade and services not elsewhere classified

 

3. Acting for the Company

3.1. A member of the Administrative Board acts on behalf of the company independently.

 

4. Share Capital

4.1. The share capital of the company is CZK 2,000,000 (two million Czech crowns).

 

5. Shares

5.1. The share capital of the company is divided into 20 (twenty) ordinary registered shares with a nominal value of CZK 100,000 (one hundred thousand Czech crowns) per share.

5.2. Each share with a nominal value of CZK 100,000 carries one vote at the general meeting. Total number of votes in the company is 20.

5.3. All shares are transferable without limit.

5.4. Shares may be issued as collective certificates replacing individual shares. The holder of a collective certificate shall have the right to exchange it for individual shares or other collective certificates upon written request addressed to the Company at the registered office of the Company within thirty (30) days of receipt of such request.

 

6. Bodies of the company

6.1. The company has a monistic system of internal structure.

6.2. Bodies of the company are:

6.2.1. General Meeting.

6.2.2. Administrative Board.

6.3. If the company has only one shareholder, there is no general meeting and its powers shall be exercised by that shareholder. A resolution passed at a general meeting shall be delivered by the shareholder either to the hands of any member of the Administrative Board or to the registered office of the company or to the email address of the company. The members of the bodies are obliged to submit draft resolutions to the sole shareholder with sufficient time in advance. The sole shareholder may specify a time limit within which the proposal of a specific resolution shall be submitted to him.

 

7. General Meeting

7.1. The invitation to the general meeting is sent to the shareholders at their registered office or residence address listed in the shareholders' list. If a mailing email address is provided in the shareholders' list, the invitation will be sent only to that address.

7.2. A general meeting may be held without meeting the requirements of the law and the articles of association for convening a general meeting if all shareholders agree to it. The absent shareholder shall give his consent in writing.

7.3. The competence of the general meeting also includes:

7.3.1. Appointment and dismissal of the liquidator.

7.3.2. Approval of the lease of a substantial portion of the plant.

7.3.3. Determining the company's business strategy and approving the principles of the Administrative Board.

7.4. The general meeting is quorate if the shareholders holding shares whose nominal value of which exceeds 30% of the share capital are present.

7.5. The general meeting decides by a majority of votes of the shareholders present, unless a higher majority is required by law.

7.6. Voting takes place by acclamation unless the general meeting decides otherwise. When the agenda items are discussed, the first vote shall be on the proposal of the Administrative Board.

7.7. Voting at the general meeting or decision making outside the general meeting using technical means and per rollam voting are allowed.

7.8. The general meeting may also be held by online video conference call using technical means if all other requirements of the law and the articles of association are met.

 

8. Administrative Board

8.1. The Administrative Board has one member.

8.2. The term of office of a member of the Administrative Board is 10 (ten) years.

 

9. The method of profits distribution and payment of the company’s losses

9.1. The shareholder is entitled to a share of the profits and other own resources approved by the general meeting to be distributed to the shareholders in the ratio of the nominal value of their shares to the share capital.

9.2. The general meeting may decide to distribute a share of profits or other own resources to the members the Administrative Board.