Aktuality

Pozvánka na valnou hromadu 3.8.2022

1. 7. 2022

 

 MSC MetPro a.s., IČ 241 24 231

se sídlem: Antala Staška 1859/34, Krč, 140 00 Praha 4

zapsaná do OR u Městského soudu v Praze pod sp. zn.: B 17234

 

 

POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU

 

 

Správní rada svolává řádnou valnou hromadu společnosti MSC MetPro a.s., která se bude konat dne 3. 8. 2022 ve 12.00, na adrese Sadová 79/39, Ostrava, PSČ 702 00.

 

Pořad jednání:

 

1. Zahájení

2. Volba předsedy valné hromady, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osoby pověřené sčítáním hlasů

3. Schválení změny sídla společnosti

 

4. Schválení nového znění stanov

 

5. Závěr

 

 

Odůvodnění k některým bodům a návrh usnesení:

 

K bodu 2:

S ohledem na relativně malý počet akcionářů navrhuje předsedkyně správní rady, aby předsedou valné hromady byl zvolen Mgr. Jan Staňa a dále aby valná hromada v souladu s ust. § 422 odst. 1 ZOK rozhodla o tom, že předseda valné hromady bude rovněž ověřovatelem zápisu a dle ust. § 422 odst. 2 ZOK rozhodla o tom, že předseda valné hromady bude rovněž provádět sčítání hlasů.

 

 

K bodu 3:

Sídlo společnosti je již od jejího založení v Praze. Vzhledem k tomu, že Předsedkyně správní rady, žádný z akcionářů ani závod společnosti nemají residenci nebo sídla v Praze, je vhodným řešením přemístění sídla společnosti do Ostravy.

S ohledem na výše uvedené správní rada navrhuje aby valná hromada přijala následující usnesení:

 

 

 

3.1. Valná hromada schvaluje změnu sídla společnosti na obec Ostrava.

 

 

K bodu 4:

V souvislosti se změnou sídla společnosti a požadavkem majoritního akcionáře o umožnění konání valné hromady online formou je zapotřebí schválení změny stanov společnosti a jejich nového zněnívalnou hromadou.

S ohledem na výše uvedené správní rada navrhuje aby valná hromada přijala následující usnesení:

 

4.1. Valná hromada schvaluje nové znění stanov společnosti.

 

 

 

 

 

 

Přílohy:

Stanovy společnosti

INVITATION TO THE GENERAL MEETING

 

 

The Administrative Board convenes an ordinary general meeting of MSC MetPro a.s., which will take place on August 3, 2022 at 12.00 PM, at Sadová 79/39, Ostrava, PSČ 702 00.

 

Agenda:

 

1. Opening

2. Election of the general meeting chairman, registrar, minutes clerk, minutes verifier and persons authorized to count the votes

3.Approval of the change of the company’s registered office

4.Approval of the new wording of the articles of association

5. Conclusion

 

 

Grounds for some points and motion for a resolution:

 

for point 2:

With regard to the relatively small number of shareholders, the Chairman of the Administrative Board proposes that Mgr. Jan Staňa be elected as the Chairman of the general meeting and further for the general meeting, in accordance with Section 422 paragraph 1 of Act 90/2012 Coll., to decide that the Chairman of the general meeting will also be elected as the minutes verifier and in accordance with Section 422 paragraph 2 of Act 90/2012 Coll. as the person counting the votes.

 

for point 3:

The company’s registered office is in Prague since the establishment of the company. Whereas the Chairman of the Administrative Board, neither any of the shareholders or the company’s plant have a residence or office in Prague, the appropriate solution is to relocate the company's headquarters to Ostrava.

In view of the above, the Administrative Board proposes that the general meeting adopt the following resolution:

 

3.1. The general meeting approves the change of the company’s registered office to Ostrava.

 

 

for point 4:

In connection with the change of the company’s registered office and the request of the majority shareholder to enable the general meeting to be held online, it is necessary for the general meeting to approve the change of the articles of association and its new wording. In view of the above, the Administrative Board proposes that the general meeting adopt the following resolution:

 

4.1. The general meeting approves the new wording of the articles of association.

 

 

 

 

 

 

Attachments:

Company’s articles of association

 

 

V/In Ostrava dne/date 29.6.2022

 

 

……………………………………………………… 

za správní radu společnosti MSC MetPro a.s.

Ing. Kateřina Cwik, předsedkyně správní rady