VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

Všeobecné obchodní podmínky

2. 8. 2021

Podmínky užívání stránek a cookies

I. Všeobecná ustanovení

Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP) jsou nedílnou součástí kupní smlouvy uzavřené mezi MSC MetPro a.s., dále jen Prodávající a Kupujícím.

Odchylná ujednání od znění VOP lze sjednávat pouze písemnou formou před uzavřením kupní smlouvy nebo v kupní smlouvě.

VOP jsou platné v celém rozsahu, pokud se strany nedohodnou v kupní smlouvě jinak; odchylná ujednání ve smlouvě mají přednost před zněním těchto VOP.

Jakékoliv dodatky, změny a doplnění těchto podmínek nebo kupní smlouvy jsou platné pouze, jsou-li písemně odsouhlaseny oběma stranami.

II. Podmínky dodávek

Pro výklad obchodních ustanovení v těchto podmínkách nebo ve smlouvě jsou závazná pravidla obsažená v Mezinárodních pravidlech pro výklad dodacích podmínek vydaných Mezinárodní obchodní komorou v Paříži – INCOTERMS 2000.

Prodávající je oprávněn dodávat zboží v dílčích dodávkách, příp. i před sjednanou dodací lhůtou, pokud není v kupní smlouvě dohodnuto jinak.

Za splnění dodávky se považuje dodání zboží v toleranci 5 %.

Prodávající není povinen plnit předmět smlouvy v případě, že:

Pokud Kupující nepřevezme včas zboží, vyzve Prodávající písemně Kupujícího k dodatečnému převzetí zboží, pro což mu stanoví dodatečnou lhůtu. Marným uplynutím této dodatečné lhůty se povinnost Prodávajícího dodat zboží považuje za splněnou. Tímto dnem je Prodávající oprávněn:

  1. vystavit fakturu za dodané zboží,
  2. od smlouvy odstoupit, zboží prodat jinému zájemci a požado vat po Kupujícím náhradu škody ve výší rozdílu odpovídajícího sjednané ceně a ceně, za kterou bylo zboží skutečně prodáno,
  3. zboží zlikvidovat na účet Kupujícího. Toto ujednání nemá vliv na povinnost Kupujícího zaplatit kupní cenu zboží.